Posted by: zabidin | Julai 16, 2008

PEMIKIRAN POLITIK DALAM NOVEL TENGKU MENTERI

Pengenalan

Kajian tentang pemikiran politik lazimnya diselidiki bersumberkan buku-buku sains politik dan sejarah yang bersifat akademik lagi ilmiah tetapi berlainan dengan kajian ini kerana ia menumpukan terhadap kandungan mesej politik dalam sebuah novel sejarah; Tengku Menteri (TM) karya Talib Samat. Justeru pembuktian bersifat teoretik dan normatif bukan sekadar mendedahkan bahawa genre ini mampu berfungsi sebagai medium menyebarkan pemikiran politik secara berseni dan sepontan tanpa melibatkan pemaparan sebarang teori atau konsep sains politik yang ilmiah sifatnya, malahan aspek-aspek mesej politik yang ditonjolkan oleh pengarang juga dapat dikenalpasti dan dicerakinkan menerusi pembentukan konseptual dengan menggunakan kaedah content analysis yang jarang sekali diaplikasikan dalam kajian sastera di Malaysia.

Konsep dan Kaedah

Huraian ringkas terhadap konsep yang digunapakai dalam kajian ini adalah wajar diperjelaskan kepada khalayak kerana aspek pemikiran politik itu tidak hanya dianggap kepada sistem pemerintahan sesebuah negara tetapi ia boleh diaplikasikan kepada kelompok masyarakat yang mendiami sesuatu wilayah. Dalam pada itu, sedikit penjelasan seperti di bawah ini mengenai kaedah content analysis yang digunakan bagi merumuskan dapatan (findings) adalah bagi maksud menatang keboleh-kepercayaan dan kewibawaan penyelidikan.

a) Konsep

Pemikiran politik merupakan satu kesatuan yang terjalin di antara idea, falsafah, doktrin, konsep dan juga teori tentang kewujudan instituisi negara. Ertinya, di dalam kerangka yang lebih umum, pemikiran politik merangkumi pemikiran-pemikiran, teori-teori dan nilai-nilai yang merangsang dasar dan perlakuan politik. Ia termasuk teori-teori yang digunakan bagi menerangkan perlakuan politik dan mekanisme bagi mengaturnya (Lukman Taib, 1999:16). Hakikatnya, pemikiran politik adalah lontaran idealisme seseorang tokoh atau pemikir untuk diketengahkan kepada masyarakatnya dalam proses pembentukan sebuah negara bangsa.
Namun begitu, lontaran idealisme itu tidak semestinya mendapat perhatian atau diterima secara holistik oleh kelompok masyarakat kerana idealisme alternatif sentiasa wujud sebagai pilihan terbaik. Kuasa memilih ditangan masyarakat. Mereka berhak membuat pilihan berasaskan faktor-faktor dalaman atau luaran dari segenap aspek seperti persekitaran, tuntutan semasa, mahupun mood pada zamannya kerana proses penerimaan sesuatu idealisme politik itu sering dikaitkan dengan kehendak sosio-budaya, agama (kepercayaan) dan tahap pendidikan masyarakat.
Dalam konteks kajian terhadap TM, pemikiran politik yang terkandung tidaklah sampai menyentuh pembinaan negara bangsa per ser sebagaimana huraian di atas tetapi unsur-unsur politik itu tetap wujud yang merangkumi tiga aspek pemikiran politik iaitu nasionalisme, anti-kolonalisme dan sosialisme. Penulis menamakan aspek-aspek pemikiran politik itu sebagai NAKOS hasil cantuman Na (nasionalisme), Akol (anti-kolonalisme) dan Sos (sosialisme) bagi memudahkan ingatan dan menyebutnya (Zabidin 2003:i-ii).
Oleh yang demikian, takrifan yang tepat dan lengkap terhadap nasionalisme belum ada. Kepayahan menakrifkannya barangkali disebabkan oleh sifatnya yang berbeza-beza dan berubah-rubah mengikut sejarah dan struktur sosial sesebuah negara. Namun kata akar – nation berasal daripada natu yang bermaksud birth atau born (Kapur A.C, 1977: 65) yang membawa erti sekelompok manusia serumpun. Nation pula bagi Deutsh (1966:17-18) membawa maksud sebagai manusia yang bermastautin di negerinya sendiri. Manakala Hans Kohn (1969 : 19) berpendapat nasionalisme sebagai satu pemikiran kenegaraan yang melibatkan sejumlah majoriti penduduk yang mengenali negara bangsa mereka sebagai satu bentuk organisasi politik serta menganggap kewarganegaraan sebagai sumber utama kepada semua budaya, tenaga dan ekonomi manusia.
Pandangan Smith (1977: 89) dan Ramlah Adam (1998: 109) ada persamaan yang sepakat menakrifkan nasionalisme sebagai satu gerakan bersifat ideologi, mencari jalan untuk memerintah sendiri dalam pembentukan satu identiti kebangsaan. Justeru kajian ini merumuskan bahawa konsep nasionalisme dalam TM ialah perasaan kecintaan kepada bangsa, negara dan agama.
Pengertian anti-kolonialisme pula agak mudah difahami iaitu sebarang bentuk perlakuan atau tindakan peribumi bersifat bertentangan terhadap penjajah. Dalam konteks TM ini, bangsa Inggeris dan Siam dilihat sebagai penjajah sebaliknya imigran seperti bangsa Cina dan India dilayani sebagai pendatang yang diizinkan.
Manakala erti sosialisme menurut Syed Ahmad Hussein (1994 : 114) bermaksud mengutamakan kebajikan masyarakat daripada kebajikan orang perseorangan. Ia terkenal dengan sistem sama rata dan sama rasa tanpa harta milik sendiri dan kehidupan berkelompok dan berkongsi. Maka, dalam konteks TM, falsafah sosialisme itu tergambar bagaimana protoganis menguruskan nilai-nilai material dalam kelompok sosial yang didiaminya.

b) Kaedah

Bagi mengenal-pasti dan mencerakinkan NAKOS dalam TM, aplikasi kaedah content anlaysis paling sesuai kerana ia merupakan satu teknik untuk mengkaji komunikasi lahirah (bermaksud mesej yang tersurat dan tersirat) yang dilakukan secara objektif, sistematik dan kuantitatif dengan menyelidiki makna mesej yang dilontarkan oleh penutur bahasa (Berelson 1952). NAKOS dapat dikenalpasti menerusi makna, lambang, imej, ujaran serta gambaran atau wacana pengarang yang tersorok dicelah-celah tema, persoalan atau unsur-unsur intrinsik manipulatif seperti gaya penulisan (lihat contoh dalam Jadual 1).

Jadual 1
Contoh gambaran / wacana pengarang terhadap NAKOS dalam Tengku Menteri

NAKOS Gambaran / Wacana Pengarang

Nasionalisme elemen patriotisme, ujaran ; InsyaAllah. Jika ada yang merugikan bangsa Melayu atau kita sendiri, kita tentang habis-habisan hingga titisan darah terakhir biar terbunuh di medan perjuangan, m/s : 516 ; kata nasihat ; Anak-anakku…….bahaya dari tentera Siam…… mara ke negeri-negeri Melayu cukup membimbangkan…..m/s 31 ; kata semangat ; Ini negeri Melayu, m/s : 516.

Anti-kolonialisme gerakan menentenang penjajah; ujaran dan kata-kata nista terhadap bangsa Inggeris dan Siam; memberikan gambaran yang buruk terhadap penjajah (cth: Wah! Ini sudah melampau, orang-orang Inggeris sudah jadi kurang ajar….itulah seperti gua katakan, orang-orang Inggeris mahu rampas negeri ini daripada orang Melayu, m/s 616)

Sosialisme perlakuan / bentuk tindakan pembelaan kepada golongan marhean dari segi material; pengagihan kawasan perlombongan bijih timah; anti-kapitalisme (cth: …kita adik beradik harus berkongsi bersama kekayaan lombong bijih timah..m/s: 124)

Melalui pembolehubah (gambaran / wacana pengarang) mengikut kategori NAKOS, pengumpulan data dicerakin bagi setiap halaman TM yang mengandungi mesej pemikiran politik. Peratus dan jumlah halaman yang memaparkan mesej pemikiran politik dengan mudah dikesan berdasarkan teknik tersebut. Hasil penemuan kuantitatif ini akan dianalisis melalui pendekatan penyelidikan sains sosial secara kualitatif dan deskriptif. Asas analisis adalah berlandaskan dapatan daripada unsur-unsur kuantitatif yang telah dicerakinkan itu.

Pemikiran Politik dalam Tengku Menteri

Novel dicipta khususnya untuk menyampaikan sebarang pemikiran kepada khalayak. Ia merupakan sebuah karya sastera terkandung di dalamnya sekian banyak amanat dan maksud, yang indah dan yang mencabar pembaca ( A Rahim Abdullah 1995: ix). Justeru karya seni ini mempunyai gagasan tersendiri semata-mata untuk difahami oleh masyarakat dan persekitarannya. Hal ini diperjelaskan lagi oleh John Lucas (1997: i) dengan menganggap bahawa novel sebagai satu social sympton yang tidak dapat lari daripada memfokuskan fenomena masyarakat yang secara seninya menetaskan buah-buah pemikiran.
Lazimnya pemikiran dalam novel diketengahkan melalui unsur tema dan persoalan yang sama ada berbentuk dialog atau naratif. Namun demikian, menerusi unsur-unsur dalaman, disebalik penggunaan lambang atau imej, di situ juga wujud pemikiran tetapi ia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk memahaminya kerana pemikiran itu seakan-akan tersembunyi dan amat implisit sifatnya.
Hakikat ini telah mendasari TM tetapi pemikiran politik yang terkandung di dalamnya tidaklah dominan sebaliknya muncul secara intrinsik manipulatif dengan bersebab; pertama TM merupakan rakaman realiti dua orang protoganis (Long Jaafar dan Ngah Ibrahim) yang satu ketika dahulu pernah mengukir sejarah tersendiri di Larut (kini: Taiping), Perak. Kedua; pengarang TM terlalu terpengaruh dengan kronologi sejarah yang dilalui protoganis dan ketiga; kedua-dua protoganis bukan tokoh politik walaupun salah seorang daripada mereka – Ngah Ibrahim terbabit secara langsung dalam proses pelaksanaan Sistem Residen di negeri Perak yang diperkenalkan oleh Inggeris melalui Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874.
Berasaskan tiga faktor utama tersebut taburan NAKOS dilihat hanya subjek tempelan samata-mata berbanding dengan jumlah bab iaitu 60 episod yang merangkumi 721 halaman. Secara kuantitatif taburan NAKOS boleh dinilai melalui Jadual 2 yang menggambarkan kewujudan pemikiran politik dalam TM hanya kebetulan semata-mata.
Pengarang tidak memanfaatkan situasi sejarah – gelombang kemasukan imigran ke negeri Perak serta tindak-tanduk Inggeris dan Siam yang berusaha untuk campur tangan dalam sistem pentadbiran feudal sebagai sumber inspirasi pencetus pemikiran politik. Walaupun ada digambarkan protoganis bersikap patriotisme tetapi kecintaan terhadap watannya hanya berpunca daripada perebutan kawasan bijih timah daripada kelompok imigran China; Ghee Hin dan Hai San – dua kongsi gelap yang terkenal pada masa itu.

Jadual 2 Taburan NAKOS dalam Tengku Menteri

Nasionalisme 37, 41, 49, 233, 234, 286, 305, 306, 314, 516  (Jumlah muka surat: 10)  1.4%

Anti-kolonialisme 321, 578, 581, 582, 583, 586,609, 616, 639, 653 (jumlah muka surat: 9)  1.2%

Sosialisme 124, 280 (jumlah muka surat:2)  0.3%

Jumlah kesemua muka surat: 21  atau 3.0%

Realiti taburan NAKOS dalam TM seperti yang dipaparkan dalam Jadual 2 memperlihatkan bahawa nasionalisme dikesan dalam 10 halaman atau 1.4 peratus berbanding anti-kolonialisme merangkumi 9 halaman (1.2 peratus) dan sosialisme hanya disampaikan dalam 2 halaman (0.3 peratus). Analisis umum mendapati TM hanya menyebarkan 3 peratus pemikiran politik menerusi 21 halamannya.
Statistik ini menggambarkan bahawa pandangan John Lucas tentang novel sebagai social sympton kepada fenomena masyarakat zaman kontemporari, ada benarnya kerana TM lebih menumpukan realiti perlakuan dan tindakan masyarakat di Larut dan Bukit Gantang yang menjumpai kawasan bijih timah berbanding dengan penyebaran pemikiran politik kerana waktu itu semangat kebangsaan di kalangan orang-orang Melayu masih belum lagi bertunas .

Analisis manifestasi NAKOS dalam Tengku Menteri

Novel TM walaupun diolah dan digubah melalui pendekatan sejarah tetapi sebenarnya ia tidak boleh dinafikan sebagai medium penyampaian pemikiran politik kerana kehadiran NAKOS tidak dapat lari daripada lingkungan kehidupan protoganis atau watak bundar / watak pipih, apatah lagi mereka berhadapan dengan kemelut kerakusan penjajah merebut peluang ekonomi di Larut. Walaupun pada hakikatnya gerakan nasionalisme masih belum bertunas di sanubari masyarakat peribumi ketika itu tetapi bibit-bibit patriotisme sudah tersemat di jiwa orang-orang Melayu. Contohnya pembunuhan JWW Birch (Residen Inggeris Pertama di Perak) pada 2 November 1875 di Pasir Salak.
Namun begitu, TM menerusi intrinsik manipulatif telah berjaya memaparkan pemikiran politik meskipun kehadirannya tidak mendominasi temanya. NAKOS disampaikan melalui gambaran atau wacana pengarang yang dapat dihuraikan berasaskan tiga aspek berikut:-

Nasionalisme

Aspek ini disampaikan secara ujaran berbentuk kata nasihat oleh watak. Misalnya Long Abdul Latiff mengingatkan bahawa;
“Anak-anakku, Che Ngah Lamat, Long Jaafar dan Che Long Halimah ingatlah bahaya dan ancaman ada disekeliling kita. Bahaya dari tentera Siam yang semakin bergerak mara ke negeri-negeri Melayu cukup membimbangkan kita semua…” (m.s. 31)
Kesedaran terhadap ancaman Siam kepada watan sudahpun terpancar di sanubari masyarakat Melayu pada abad ke 19 lagi. Kebimbangan mereka bersebab kerana ketika itu negeri Kedah telah ditakluki Siam, apatah lagi utara Perak bersempadan dengan Kedah. Aspek ini juga dipaparkan berbentuk kuthbah yang disebarkan dalam kuliah-kuliah agama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad begini;

“Mencintai dan mempertahankan tanah air adalah sebahagian daripada iman. Tidak beriman seseorang itu jika dia tidak mencintai negara dan tanah airnya sendiri tempat dia tinggal dan hidup sehari-hari.” (m.s. 41)

Variasi pengucapan nasionalisme tidak banyak yang boleh dikutip kerana penyampaian hanya bertumpu dalam bentuk dialog lurus tanpa berselindung atau bombastik. Contoh dapat dilihat daripada kutipan dialog Dato’ Sagor berbunyi:

“Ini negeri Melayu, Melayulah yang lebih layak memerintah negeri ini bukan perampas- perampas tanah bangsa Inggeris itu” (m.s. 516).

Nyata sekali TM tidak mengeksploitasikan unsur-unsur perlambangan atau imej mahupun interior monolog bagi menyampaikan mesej nasionalisme dalam wadah estetik yang mempesonakan. Atau disampaikan menerusi perlakuan watak yang difiksyenkan begitu rupa bagi menimbulkan semangat kebangsaan yang tulen.

Anti-kolonialisme

Meskipun novel sebagai media penyaluran idea politik tetapi suntikan mesej anti-kolonalisme itu dilihat tidak berupaya membangkit atau mencetuskan revolusi untuk menentang penjajah secara extreme tetapi kesan halus daripadanya tetap tidak dapat disangkal . Namun dalam konteks TM, fungsinya tidak terkesan kerana ia ditulis selepas era penjajahan walaupun pengarang mengambil senario penjajahan Inggeris sebagai pencetus ke arah melahirkan pemikiran politik dari aspek anti-kolonialisme.
TM menyalurkan aspek ini secara sedar yang kadangkala bersifat propaganda,metaforik dan provokatif. Penyaluran mesej secara variasi ini memperlihatkan supaya dapat menimbulkan impak kepada khalayak sasaran. Via naratif yang bersifat propaganda, watak Dato’ Sagor digambarkan pengarang sebagai seorang peribumi yang sedang mengalami konflik dalaman bersabit dengan kerakusan Inggeris untuk menakluki negerinya. Gambaran TM begini;

Dato’ Sagor terfikir betapa pada masa akan datang cabaran lebih dahsyat dan menggerunkan akan melanda negeri Perak yang tercinta ini. Dia tidak mahu negerinya tergadai ke tangan orang asing. Bumi ini. Negeri ini adalah warisan pusaka moyangnya. Dialah tuan di negeri ini. Bukan orang-orang asing dari tanah Inggeris itu yang sentiasa mengintai peluang mencerobohnya. Dia akan tentang habis-habisan orang asing itu bila tiba masanya. Geram sungguh dia dengan mereka yang tentunya tidak akan duduk diam untuk menjajah negeri ini (m.s. 321).
Pengarang tidak hanya menyampaikan mesej anti-kolonialisme yang bersifat propaganda tetapi melebar kepada metaforik via naratif bercampur ujaran bagi menggambarkan perjuangan mereka direstui oleh Allah s.w.t. Misalnya;

Beberapa jam kemudian hujan dan ribut taufan yang menggila di Sungai Perak tadi terhenti seketika. Langit kemudiannya menjadi cerah dan terang benderang sehingga mudahlah mereka meneruskan perjalanan ke Bandar Baru yang tertangguh tadi. “Bersyukurlah kita kepada Allah kerana dapat meneruskan perjalanan ke Bandar Baru yang tertangguh tadi. Ini petanda baik kita untuk memerangi Birch, si kafir laknat itu” (m.s. 586)

TM secara intrinsik manipulatif menyembunyikan mesej anti-kolonalisme tetapi nyata dapat difahami pembaca kerana ada bantuan ujaran bersifat provokatif. Pengarang tidak hanya menagih simpati Tuhan malah mengeksploit watak bukan Melayu bagi membangkitkan perasaan benci terhadap penjajah. Lihat frasa provokatif yang diucapkan oleh Koh Ah Yong :

Wah ! Ini sudah melampau. Orang Inggeris sudah jadi kurang ajar’’ (m.s. 616)

Berbeza dengan bentuk penyampaian mesej nasionalisme, pengarang dalam proses menyalurkan anti-kolonalisme, sebaliknya berjaya mevariasikan gaya penulisan yang menimbulkan impak kepada pembaca.

Sosialisme

Penguasaan British terhadap bahan komoditi seperti bijih timah dan getah serta pengimportan besar-besaran buruh asing menyebabkan sektor industri logam itu dimonopoli oleh buruh daripada negeri China dan ladang getah dikuasai pekerja-pekerja berbangsa India. Fenomena ini menimbulkan konflik di kalangan peribumi. TM merakamkan konflik tersebut tetapi realiti dalam kelompok masyarakat Melayu, pengarang sebaliknya mengangkat mesej sosialisme sebagai pilihan terbaik dalam pengagihan kek ekonomi setempat berikutan pembabitan imigran dalam sumber kekayaan itu.
Mesej politik ini disampaikan secara berterus terang melalui protoganis pertama – Long Jaafar seorang tokoh yang menjumpai kawasan bijih timah di Larut. Watak bundar ini cukup bersemangat menyampaikan mesej sosialisme dengan nada kedewasaan. Begini bunyinya;

Sebenarnya harta kekayaan yang saya miliki bukan milik saya seorang. Kita adik-beradik harus berkongsi bersama kekayaan lombong bijih timah dan cukai yang dikutip untuk kebaikan dan jaminan masa depan kita bersama dan orang-orang Melayu yang mendiami Larut dan Bukit Gantang atau sesiapa saja. Mereka semua saudara mara kita seagama yang perlu dibantu setakat yang kita mampu” (m.s. 124).

Pengagihan kek ekonomi muncul dalam era Long Jaafar lagi tetapi apabila kemasukan besar-besaran imigran Cina ke Larut dan Kuala Gula, protoganis kedua – Ngah Ibrahim (anak Long Jaafar) kembali menimbulkan isu tersebut bagi menjamin orang-orang Melayu tidak ketinggalan dalam pemilikan aset di tanah airnya sendiri. Sekali lagi mesej sosialisme diangkat untuk menyelesaikan kemelut ekonomi yang melanda orang-orang Melayu Larut dan Kuala Gula.
TM via watak Ngah Ibrahim mencadangkan bentuk penyelesaiannya; “Saya fikir kita perlu seimbangkan pencapaian ekonomi orang-orang Melayu di sini dengan orang Cina dengan menggalakkan mereka berniaga. Tidak cukup hanya menjadi nelayan atau pekebun kecil semata-mata,” (m.s. 280).
Mesej sosialisme diutarakan pengarang melalui protoganis bagi menimbulkan keyakinan pembaca kerana kedua-dua protoganis merupakan jutawan yang menguasai pentadbiran Larut dan Bukit Gantang yang mampu merubah keadaan persekitaran tersebut. Meskipun mesej itu disampaikan secara ujaran, namun impaknya longgar kerana mesej sosialisme tidak disampaikan melalui pelbagai bentuk tindakan realiti daripada protoganis, apatah lagi watak tersebut memiliki kuasa pentadbiran. Melalui perlukisan sebarang tindakan protoganis dalam menyelesaikan isu pengagihan kek ekonomi, lebih berupaya mendatangkan keyakinan dan impak pembaca daripada mesej disalurkan menerusi kata-kata. Nah! Mesej boleh disampaikan melalui tindakan.

Penutup

Kajian terhadap TM berjaya menemukan pemikiran politik dalam aspek nasionalisme, anti-kolonalisme dan sosialisme (NAKOS) walaupun kewujudannya amat sedikit sekali iaitu sebanyak 3 peratus yang meliputi 21 halaman daripada 721 muka surat. Kajian yang menggunakan kaedah content analysis ini mampu membuktikan kehadiran pemikiran politik dalam TM dengan penampilan figur dan data menerusi pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Rujukan

A Rahim Abdullah (1995). Pemikiran Sasterawan Nusantara: Suatu Kajian Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Berelson B (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press
Deutsch (1966). Nationalisme and Social Communication. England: The MIT Press
Han Kohn (1969). The Idea of Nationalisme. Ontario, Canada: The Macmillan Company
Kapur A.C (1977). The Principles of Political Science. New Delhi: S. Chand and Company
Lukman Taib (1999). Pemikiran Politik Islam. Bangi. Pusat Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Kebangsaan Malaysia
Radin Soenarno (1959). “Nasionalisme Melayu hingga T.M 1948” dlm. Bahasa 2(i) Mac. 38-48
Ramlah Adam (1998). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu: Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
Smith A.D (1977). Nationalisme in Twentieth Century. Bungay: The Chaucer Press
Syed Hussein Ahmad (1994). Pengantar Sains Politik. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Luar Kampus, Universiti Sains Malaysia
Talib Samat (2003). Tengku Menteri. Shah Alam: Karisma Publications
W.G Shellaber (ed) (1978). Sejarah Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti
Zabidin Haji Ismail (2003). NAKOS- Pemikiran Politik dalam Novel-novel Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: Univision Press

oleh Zabidin Hj Ismail
(Kertas Kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar Memartabatkan Tengku Menteri Ngah Ibrahim di Kota Ngah Ibrahim, Matang, Taiping Perak anjuran UPSI dan Karyawan Pk pada 2005)___
zi/seminar TM/(C)/8.5.05

Advertisement

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: